Tất cả sản phẩm
FERRO SILICO MANGAN 65/17
Thành phần phân tích của sản phầm : FERRO SILICO MANGAN 65/17  Thành phần sản phẩm  Phần trăm (%) Mn  ≥ 65% SiO2  ≥ 17%
FERRO SILICO MANGAN 60/14
Thành phần phân tích của sản phầm  : FERRO SILICO MANGAN 60/14                Thành phần sản phẩm                             Phần trăm (%) Mn                               ≥ 60%