FERRO SILICO MANGAN 60/14
FERRO SILICO MANGAN 60/14
Thành phần phân tích của sản phầm  : FERRO SILICO MANGAN 60/14                Thành phần sản phẩm                             Phần trăm (%) Mn                               ≥ 60%